اطلاعات مربوط به پردیس دانش فرادرس

موسسه آموزشی پردیس دانش فرادرس

شماره ثبت : 7526

شناسه ملی : 14011671045

کد پستی : 9176796185

null

رضا قربانی

عضو هیات مدیره موسسه آموزشی پردیس دانش فرادرس
null

فائزه رضازاده

موسس دبیرستان مهریماه
null

فاطمه نظر پور

موسس دبیرستان فرادرس
keyboard_arrow_up