بیانیه ماموریت و اهداف موسسه آموزشی پردیس دانش

شکی نیست در جهت علم اندوزی و آگاهی از محیط پیرامون بایستی مهارتهای مطالعه و کتابخوانی را یاد داشته باشند، خوب به یاد بسپارند و به موقع از دانش خود بهره گیرند. ما در کنار درس های مدرسه با برگزاری هدفمند دوره ها و کارگاه های گوناگون کلیه اهداف خود را در این زمینه پیگیری خواهیم کرد و از هیچ تلاش و کوششی در این زمینه خسته نخواهیم شد، تا بتوانیم فردایی روشن را برای فرزندانمان ترسیم کنیم.

keyboard_arrow_up