المپیادهای علمی

المپیاد ۹۸-۹۷


المپیاد ۹۸-۹۷

کسب رتبه اول و دوم شیمی.

المپیاد ۹۸-۹۷


المپیاد ۹۸-۹۷
مرحله دوم

المپیاد ۹۹-۹۸


المپیاد ۹۹-۹۸
مرحله اول

المپیاد ۹۸-۹۷

مرحله استانی

جشنواره خوارزمی

احساس واژه ها

جشنواره ای از واژه های پر احساس

زبان انگلیسی

جشنواره علمی زبان انگلیسی