راهی که پیمودیم

مسیری که تا کنون با همراهی دانش آموزان و اولیا و همکاران عزیز طی کردیم.

تابستان ۱۳۹۶

برنامه پنجم

Audio Post Mixcloud

کسب عنوان...

تابستان ۱۳۹۶

تابستان ۱۳۹۶

برنامه چهارم

Gallery Post Image تصمیم گرفتیم

تابستان ۱۳۹۵

برنامه سوم

Standard Postراه اندازی ....

تابستان ۱۳۹۵

تابستان ۱۳۹۴

برنامه دوم

توضیحات

Custom Post Format

فروردین ۱۳۹۳

برنامه اول

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

شروع ...

فروردین ۱۳۹۳