کادر اجرایی دبیرستان

اعضای  کادر اجرایی دبیرستان ، دوره اول و دوم
طیبه شریعتمدارمدیریت دوره اول
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
محبوبه خجسته نژاد
محبوبه خجسته نژاد معاونت اداری و اجرایی دوره اول
کارشناسی ارشد رادیولوژی
لیلا یعقوب زاده
لیلا یعقوب زادهمعاونت آموزشی دوره اول
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
فاطمه نظرپورمدیریت دوره دوم
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
فائزه رضازادهمشاور دوره اول و دوره دوم
دکتری بیوفیزیک
نرگس مشکات
نرگس مشکاتمسئول فناوری
کارشناسی روانشناسی
سارا رضاپورپشتیبان پایه هشتم
کارشناسی معماری
ریحانه فانیحسابداری
کارشناسی مدیریت دولتی
خدیجه کاظمیخدمات
دیپلم