کادر اجرایی دبیرستان

اعضای  کادر اجرایی دبیرستان ، دوره اول و دوم
زهرا یوسفی
زهرا یوسفیمعاونت آموزشی
کارشناسی حسابداری
نرگس مشکات
نرگس مشکاتمسئول فناوری
لیسانس روانشناسی
عطیه جهانیان
عطیه جهانیانمعاونت اداری و اجرایی
کارشناسی ارشد هنر
سارا رضاپور
سارا رضاپورپشتیبان پایه هشتم
کارشناسی معماری