موسسان

موسسان مجتمع آموزشی پردیس دانش
مهندس رضا قربانی
فوق لیسانس معماری کامپیوتر
تحصیلات دانشگاهی
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
کارشناسی MBA
دکتری DBA
سوابق پژوهشی
سوابق آموزشی و اجرایی
دکتر فائزه رضا زاده
دکتر فائزه رضا زاده
دکتری فیزیک
تحصیلات دانشگاهی
کارشناسی ارشد
سوابق پژوهشی
سوابق آموزشی و اجرایی