موسسان

موسسان مجتمع آموزشی پردیس دانش
مهندس رضا قربانی
مهندس رضا قربانی
DBA مدیریت اجرایی
تحصیلات دانشگاهی
کارشناسی ارشد
سوابق پژوهشی
سوابق آموزشی و اجرایی
دکتر فائزه رضا زاده
دکتر فائزه رضا زاده
دکتری فیزیک
تحصیلات دانشگاهی
کارشناسی ارشد
سوابق پژوهشی
سوابق آموزشی و اجرایی
خانم فرشته اسدی نوقابی
خانم فرشته اسدی نوقابی
کارشناسی ارشد ریاضی
تحصیلات دانشگاهی
کارشناسی ارشد
سوابق پژوهشی
سوابق آموزشی و اجرایی