info@pardisdanesh.com || 05138472834  || 05191010631

ما در ایراندخت دانشمهارتزندگیرا خواهیم آموخت

ساعات کاری ما

ما برای پاسخگویی به سوالات شما آماده هستیم
شنبه - پنجشنبه
08:00 - 14:00
پنجشنبه
08:00 - 11:00

شکی نیست در جهت علم اندوزی و آگاهی از محیط پیرامون بایستی مهارتهای مطالعه و کتابخوانی را یاد داشته باشند، خوب به یاد بسپارند و به موقع از دانش خود بهره گیرند. ما در کنار درس های مدرسه با برگزاری هدفمند دوره ها و کارگاه های گوناگون کلیه اهداف خود را در این زمینه پیگیری خواهیم کرد و از هیچ تلاش و کوششی در این زمینه خسته نخواهیم شد، تا بتوانیم فردایی روشن را برای فرزندانمان ترسیم کنیم.

ایراندخت مدرسه ای از جنس موفقیت!خوشبختی!

ارتباط با ما